Privacybeleid

Nenova IT B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar websitebezoekers. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan Nenova IT B.V. verstrekt, worden daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. In deze privacy statement wordt toegelicht op welke manier Nenova IT B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat de persoonsgegevens die u via de website aan Nenova IT B.V. verstrekt alsmede de persoonsgegevens die u via een andere weg aan Nenova IT B.V. heeft verstrekt.

In dit privacy statement wordt onder persoonsgegevens verstaan: elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Simpel gezegd: dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Bij het bezoeken van onze website
U kunt onze website bezoeken/raadplegen zonder dat u persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. Voor bepaalde functionaliteiten en diensten hebben wij wel persoonsgegevens van u nodig, namelijk bij:
• het verzenden van een chat/contactformulier om ons te verzoeken contact met u op te nemen;
• Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situaties is geheel vrijwillig.

Gegevens websitebezoekers
Van bezoekers aan onze website worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze algemene gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Lees hier meer over in ons cookiebeleid onderaan deze pagina.

Websites van derden
Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Bent u zich ervan bewust dat de eigenaren en exploitanten van deze websites hun eigen privacy beleid hebben? Nenova IT B.V. accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze reglementen. Wij raden u aan uzelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid van de betreffende website alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Bijzondere persoonsgegevens
Nenova IT B.V. verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. (Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over ras, godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.)

Verstrekken gegevens aan derden
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derden en wij zijn daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Denk bij derden aan onze opdrachtgevers/klanten. Wij delen uw gegevens alleen aan deze derden ten behoeve van de met u overeengekomen doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist. Wij delen geen gegevens met derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wij verkopen of verhuren uw gegevens dus niet aan derden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengt, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot zeven jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant of leverancier (gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens. Meer informatie kunt u bij ons navragen bij onze privacy officer via info@nenova.nl.

Beveiliging
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om onszelf en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:
• We houden ons te allen tijde aan dit privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
• We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
• We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nenova IT B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nenova IT B.V. op via info@nenova.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Nenova IT B.V. kan te allen tijde om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy statement. De meest actuele privacy statement is te allen tijde te raadplegen op de website van Nenova IT B.V.

De Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 5 mei 2021.